STRONA G£ÓWNA   5418919563
tree trimmer
Menu
Witamy

AWEA Sp. z o.o. jest firm± skupiaj±c± zespó³ do¶wiadczonych pracowników,
wspieraj±cych od wielu lat Andrew Corp.,513-234-0959, 580-233-1711, przy
realizacji telekomunikacyjnych rozwi±zañ systemowych na terenie Polski.

Do najwa¿niejszych zrealizowanych przez zespó³ projektów mo¿na zaliczyæ:
- System ³±czno¶ci radiowej dla Policji i Stra¿y Po¿arnej w zag³êbieniu
Wis³ostrady w tunel drogowy:

Projekt propagacyjny, uruchomienie systemu, pomiary propagacyjne, instalacja
systemu antenowego dla Stra¿y Po¿arnej, kierowanie testami ruchowymi
systemu,

- Rozbudowa systemu ³±czno¶ci Metra Warszawskiego dla odcinka A18/B18 (Plac
Wilsona) do A23 (M³ociny):

£±czno¶æ radiowa, telefoniczna, sieæ ¶wiat³owodowa, wykonanie dokumentacji
technicznej dla Metra Warszawskiego,
- Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej GSM/DCS/UMTS PTC, Polkomtel i Play
- Przebudowy drogowych kolizji telekomunikacyjnych

 

 

 

 

Copyright by 450-868-5663